Regeringen har examen

I Finland har regeringen studerat på högskolor och universitet, och i flera fall bidrar de till bildningen genom att skriva egna avhandlingar. Fyra har disputerat, två är doktorander, endast en saknar postgymnasial examen. (Enligt finska Wikipedia.)

I Sverige ser det inte riktigt likadant ut. Tio har ingen postgymnasial examen, nio har någon postgymnasial examen, tre har forskarexamina varav två har disputerat. (Enligt regeringens hemsida.)

När jag först tog upp det här i en politisk diskussion missförstod mina vänner mig. De trodde jag menade att svenska politiker borde studera mer för att bli bättre statsråd och sköta sitt jobb bättre.

Det tror jag inte alls nödvändigtvis är sant. En högskoleexamen berättar inte så mycket om yrkesfärdigheter men den berättar något om individen, nämligen att vederbörande bitit ihop och målinriktat följt en hel utbildningsgång, lytt även frustrerande och irriterande anvisningar av ofta nog inte särskilt imponerande lärare och till sist utfört ett examensprov av något slag som då vid tillfället säkert kändes som en stor prestation. Den berättar att individen respekterar och ansluter sig till etablissemangets normer och bidrar till att upprätthålla dem. Den berättar att individen deltar i samhällsbygget på ett traditionellt sätt.

Att då personer som vill riva och bygga nytt inte skulle utbilda sig inom ett på många sätt nattståndet system kan jag mycket väl förstå. Det är märkligt hur stor prestige det akademiska examenssystemet fortsatt har trots en i övrigt föränderlig värld! Jag är själv mycket kritisk till det sätt som postgymnasiala studier förpackas och tillhandahålls. Men det är ett längre resonemang.

En av mina samtalsparter vände sig mot min överdrivna respekt för akademisk prestige. ”… och folkbildning måste få större utrymme också – inte enbart akademiska examina!” sa vederbörande. Men det tycker jag då rakt inte! Jag menar inte att akademiska examina är det enda som berättar om en individs duglighet. Jag menar inte att de är annat än mycket indirekt indikation på yrkeskompetens. Universitet och högskolor lär inte primärt ut färdigheter utan de utvecklar och förmedlar den teoretiska och metodologiska bas som behövs för att utvecklas i ett yrke. Universiteten och högskolorna går helt visst att förbättra på många sätt. Men det får inte vara någon tvekan om att det inte bör finnas en bättre plats att tillägna sig den teoretiska basen i fråga, generellt. Om universiteten och högskolorna ska ha något existensberättigande alls är det att de måste tillhandahålla aktuell och relevant kunskap. Folkbildning är en helt annan sak, som inte konkurrerar på samma villkor. Det är därför akademiska examina har (och i mina ögon bör ha) hög prestige. Har de inte det så lägger vi ner.

Alltså: om vi accepterar att akademiska examina fortsatt har en strålglans som många strävar efter så är det märkligt att statsråden i den svenska regeringen (och då menar jag oavsett politisk färg) inte anser sig behöva den extra kredibilitet som en akademisk grundexamen ger och inte anser sig behöva bidra till den vetenskapliga litteraturen genom att skriva en avhandling om de skulle kunna. (Såvitt jag förstått är inte de finska politikernas avhandling heller några epokgörande vetenskapliga mästerverk utan just mer varumärkesbygge från deras sida – men jag uppskattar viljan hos dem att delta!)

Varför inte det? Varför anser svenska beslutsfattare att de synliga tecknen på bildning är irrelevanta? Och har det här något att göra med skillnader i bildningsideal? Där finska landsbygds- och arbetarpolitiker markerar att de anlänt till huvudstaden genom en högskoleexamen lämnar svenska medelklass- och överklasspolitiker sina studier halvfärdiga efter att studentkårens politikdaghem avlänkat deras intressen från tentamensläsning.

Som partisk observatör från de akademiska elfenbenstornen beklagar jag naturligtvis det hela. Som nyfiken observatör undrar jag varför skillnaden är så märkbar.

Uppdaterad examenslista efter valet 2010 finns här.

Finländska regeringen

 • statsminister Vanhanen: magister i statsvetenskap
 • finansminister Katainen: magister i statsvetenskap
 • utrikesminister Stubb: fil dr i internationell politik
 • utrikeshandelminister Väyrynen: fil dr i statsvetenskap
 • justitieminister Brax: jur kand
 • inrikesminster Holmlund: gymnasiekonom
 • migrations & europaminster Thors: jur kand
 • försvarsminster Häkämies: magister i statsvetenskap
 • kommunminister Kivimies: magister i statsvetenskap
 • utbildningsminister Virkkunen: fil lic i statsvetenskap, doktorand
 • kulturminister Wallin: magister i statsvetenskap
 • jordbruksminister Anttila: förvaltningsnotarie
 • trafikminister Vehviläinen: magister i statsvetenskap, doktorand
 • kommunikationsminister Linden: magister i datavetenskap
 • näringsminister Pekkarinen: magister i statsvetenskap
 • arbetsminister Sinnemäki: kandidat i litteraturvetenskap
 • socialminister Hyssälä: magister i statsvetenskap, doktor i odontologi
 • infrastrukturminister Risikko: doktor i hälsovetenskap
 • miljöminister Lehtomäki: kandidat i statsvetenskap, civilekonom
 • bostadsminister Vapaavuori: jur kand

Svenska regeringen

 • kulturminister Adelson Liljeroth, examen från JH
 • justitieminister Ask, ”studier” på internationella ekonomilinjen vid UU
 • utrikesminister Bildt, ”högre studier” vid SU
 • migrationsminister Billström, fil mag i historia vid LU; MPhil i historia vid Cambridge
 • utbildningsminister Björklund, officersexamen
 • handelsminister Björling, tandläkare, med dr vid KI
 • finansminister Borg, examen från UU och SU, ”deltog i forskarutbildning” vid SU
 • miljöminister Carlgren, ”bedrev lärarstudier” vid SU
 • biståndsminster Carlsson, ”fristående kurser” vid LiU
 • jordbruksminister Erlandsson, lantmästarexamen, ”högskolestudier” vid VxU
 • socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson, leg. sjuksköterska
 • socialminister Hägglund, gymnasiexamen
 • högskoleminister Krantz, fil dr i statsvetenskap vid UU
 • folkhälsominister Larsson, mellanstadielärare vid VxU
 • arbetsmarknadsminister Littorin, C-uppsats i nationalekonomi vid LU (ingen examen?)
 • finansmarknadsminster Odell, ”studier” vid SU
 • europaminister Ohlsson, ”studier” i statsvetenskap vid SU
 • näringsminister Olofsson, ingen uppgift
 • statsminister Reinfeldt, civilekonom vid SU
 • integrationsminister Sabuni, ”kurs i juridik” vid UU
 • försvarsminister Tolgfors, fil kand i statskunskap vid ÖH
 • infrastrukturminister Torstensson, socionomexamen
Annons

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: